De Nederlandsche Tafelronde, een actieve en inspirerende organisatie

De Ronde Tafel is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een club voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een club die aan service doet, dat zeker. Want naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks.

Foto's van alle mooie dingen die wij als Ronde Tafel doen voor het goede doel is te vinden op onze Facebook-pagina (je hoeft geen lid te zijn om te kijken):
https://www.facebook.com/RT126/ 

Doelstellingen

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

- Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
- Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
- Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
- Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Adopt – Adapt – Improve

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onder dit onderdeel willen wij inzage geven in onze inkomsten, middels service, en in onze uitgaven die wij aan goede doelen besteden. Tevens zijn de bestuursleden vermeld van de Ronde Tafel 126 die als beheerder van de gelden namens de Ronde Tafel 126 Land van Cuijk zitting hebben in deze stichting. De stichting streeft ernaar een vaste reserve in kas te houden, zodat ook gelden aan een goed doel besteed kunnen worden in geval van acute nood. Deze reserve is overigens ook nodig voor het geval er in enig jaar, door welke reden dan ook, minder service middelen binnen komen.

Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemakte kosten, daar wordt door de bestuursleden van afgezien.

Beleidsplan
De leden van Ronde Tafel 126 zamelen geld in door bedrijven te benaderen die willen doneren. Daarnaast organiseert jaarlijks een serviceproject tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Alle activiteiten hebben een bruto opbrengst. De inkoopkosten worden in mindering gebracht op de bruto opbrengst. Het netto resultaat wordt voor 100% besteed aan goede doelen.


Bestuurssamenstelling
Het bestuur van RT126 wisselt jaarlijks in het laatste weekend van april. In 2019-2020 bestaat het bestuur uit de volgende samenstelling

Voorzitter: Dennis van der Locht
Secretaris: Joost van den Bogart
Penningmeester: Roel van Dijk

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van de Ronde Tafel 126 is 8168.66.831

Balans & Staat van baten en lasten
Als u de balansen & staten van baten en lasten wilt inzien van de jaren 2016 en 2017 kan dit door HIER te klikken.